Bileşeni Olduğumuz Platformlar

Sığınaklar ve Danışma Merkezleri Kurultayı 1998: Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten hayatta kalanlara danışmanlık desteği veren ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında politikalar geliştiren örgütlerin oluşturduğu platformdur. 

Kadın Koalisyonu 2002: Kadınların siyasete katılımlarını artırmak, yeni katılım yolları bulmak, yerel siyasete feminist bir müdahalenin araçlarını oluşturmak ve yerel eşitlik izleme çalışmaları yapmak amacıyla buluşan kadın örgütlerinden oluşan bir platformdur. 

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Platformu (CİSÜ) 2020:  CİSÜ Platform, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, aile planlaması, kadın sağlığı, halk sağlığı, toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, engellilik, sığınmacı ve mülteciler, gençlik ve hukuk alanında çalışmakta olan sivil toplum kuruluşları ve bireysel üyelerden oluşmaktadır.

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) 2020: Eşit, özgür yaşama hakkına ve kadınların kazanımlarına yönelik tehditlere karşı ortak mücadeleye zemin sağlayan EŞİK, 320 kadın ve LGBTİ+ örgütünden oluşmakta ve 160 hak örgütü, meslek odası ve sendika tarafından desteklenmektedir.

İstanbul Kent Konseyi Toplumsal Eşitlik Çalışma Grubu 2021: Toplumsal Eşitlik Çalışma Grubu, toplumsal, ekonomik ya da siyasal olarak dezavantajlı konumda bulunan ve İstanbul Kent Konseyi’nin diğer çalışma grupları ya da meclisleri tarafından temsil edilmeyen ya da kısmen temsil edilen kent paydaşlarının bir araya gelmesinden oluşur. İstanbul Kent Konseyi, kentin yönetişimindeki kapsayıcılığı artırmayı hedeflerken, Toplumsal Eşitlik Çalışma Grubu, İstanbul Kent Konseyi içindeki kapsayıcılığı artırarak kentte yaşayan çok çeşitli ve farklı dezavantajlı grupların sorunlarını gündeme getirmektedir.

İstanbul Kent Konseyi Kadın Meclisi 2021: Kurucu ve yürütücü üyesi olduğumuz İstanbul Kent Konseyi Kadın Meclisi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının insan hakları alanında aktif olarak çalışan STK, akademi ve ilçe kent konseyi temsilcilerinin oluşturduğu, İstanbul’daki kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği ekseninde yaşadığı başlıca sorunları, ivedilikle uygulanması gereken kentsel politikaları ve ilk dönemde gerçekleştirmeyi hedefledikleri toplumsal değişimleri önceliklendirmektedir.