Değerlerimiz

Kadınlarla Dayanışma Vakfı, kimsenin cinsiyeti nedeniyle ayrımcılık ve şiddete maruz bırakılmadığı, ataerkil tahakküm mekanizmalarının sona erdiği, doğa ve emek sömürüsünün ortadan kaldırıldığı bir yaşam için çalışır.  

Hak temelli ve katılımcı savunuculuk perspektifiyle, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı ayrımcılık, şiddet ve kadın yoksulluğuyla mücadele etmek, gönüllüleri ve katılımcılarının cinsiyet eşitliği yönünde düşünsel dönüşümü ve dayanışma ilişkileri geliştirmelerine katkı sunmak, kaynaklara ve kamu hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak amaçları doğrultusunda hareket eder. KADAV, toplumsal cinsiyet eşitsizliği sonucu her türlü ayrımcılığa uğrayan kadınları kapsayan programların uygulanmasının yanı sıra, kuruluş amacının devamı olarak, doğal ve insan eylemleriyle gelişen ekolojik yıkımlar, savaşlar gibi her çeşit afetten etkilenen ve çok faktörlü ayrımcılığa maruz bırakılan kadınları önceler. Ana hedef kitlesi çocuklar olmamakla birlikte, cinsiyetçi toplumsal yapının bir sonucu olarak ortaya çıkan bakım yükü, çocukların cinsel istismarı ve çocuk işçiliği gibi konular çerçevesinde çocuklar da hedef grubuna dahildir. Bununla beraber, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin bütünselliği ilkesinden hareketle LGBTI+ bireylerle de politik dayanışma içinde hareket eder.

Yaklaşımımız

KADAV, grup odaklı çalışır. Birlikte çalıştığı grubun bütün ihtiyaçlarını dikkate alan bütüncül yaklaşımı benimser. Ataerkinin yaşamın bütün alanlarında cinsiyetçiliğe ve ayrımcılığa yol açmasından hareketle, çok yönlü mücadele ve ana-akımlaştırma yaklaşımını benimser. 

Önleme odaklıdır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan her çeşit mağduriyetin bir sonuç olduğu bilinciyle hareket eder. Bir yandan bireysel veya grup odaklı destek sağlarken, diğer yandan eşitsizliği önlemek üzere geliştirilecek,  farkındalık, katılımcı savunuculuk ve örgütlenme çalışmaları uygulamayı veya var olan çalışmalara katılmayı önceler.  

Hak temellidir. Yardım odaklı yaklaşımı ret ederek, birlikte çalıştığı grupları oluşturan bireylerin güçlenmelerine öncelik verir ve katılımcı çalışma yöntemlerini benimser. Gruplar ve bireylerin öz-örgütlülüklerine giden yolu açmaya çalışır.  

Yerel ve Evrenseldir. KADAV, ataerkil sistemin evrenselliğinin bilincinde olarak uluslararası feminist mücadeleyi önemser, faaliyetleri doğrultusunda uluslararası dayanışmaya katılır. Uluslararası ve yerel bağımsız feminist mücadelenin sonucunda ortaya çıkan birikimi izler ve geliştirilen yasal çerçevelerin uygulanması için savunuculuk yapar. Dönüşümün doğru gelişebileceği anlayışıyla yerel taban örgütlenmelerinin güçlenmesini önemser ve bağımsız sivil topluma ayrılan kaynakların yerelleşmesini savunur.

İlkelerimiz

  • KADAV, feminist yöntemlerle çalışan bir örgüttür. Feminist dönüşümün sürekliliğinden hareketle, KADAV’a katılanların bunu kabul etmesi ve dönüşüme açık olmasını bekler. 
  • Çalışmalarının her aşamasında açıklık, şeffaflık ve hesap verilebilirliği benimser, kurumsal işleyişini bunları sağlayacak şekilde düzenler.
  • Kar amacı gütmez, kaynakları önceden belirli, tanımlı ve şeffaftır.
  • Genel amaçları doğrultusunda saptadığı ve birbiri ile ilişkili şekilde yürüttüğü çalışma programlarını öz kaynakları ve gönüllü desteğiyle belli bir düzeyde geliştirdikten sonra fonlarla genişletir. Çalışmalarının temel hedeflerine ve kurumsal ilkelerine ters düşen veya doğrudan amacıyla ilişkili olmayan kaynakları kabul etmez.
  • Her türlü faaliyetinin tüm hak alanlarına duyarlı olmasını sağlar; sınıf, yaş, din, etnik köken, milliyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim, medeni durum, dil ve benzeri faktörlere dayalı her türlü ayrımcılığa, militarizme ve şiddet içeren her türlü politika, söylem ve eylemlere karşıdır.
  • Çalışmalarını yatay yapılarla, hiyerarşik olmayan yöntemlerle yürütmeye ve KADAV bünyesindeki herkesin eşit düzeyde çalışmasını sağlamaya gayret eder. Kolektif çalışma ilkesini benimser.
  • Bütün siyasi partilere eşit mesafededir. Sadece, kendi amaç ve faaliyetini ilgilendiren konularda görüş alışverişi yapar.  
  •  Bütün işleyişinde kaynakların verimli kullanımı ve israfı önleme konusunda azami önemi gösterir.