Aydınlatma Metni

Bu metin, Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamındaki kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması ile ilgili olarak aydınlatma amacı taşımaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

KADAV’ın etkinlik, atölye ve eğitimlerinin; bireysel psiko-sosyal ve hukuki danışmanlık hizmetinin ya da grup çalışmalarının en az birinden faydalanmak istediğinizde çeşitli kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin tamamını ya da bir kısmını işlememiz gerekmektedir. Bu çalışmalarımızdan ve desteklerimizden bilinçli şekilde yararlanabilmeniz için aşağıdaki hususlara dair sizleri bilgilendirmek ve haklarınızı hatırlatmak isteriz.

KADAV, bu çalışmaları sunarken doldurulan fiziki formlar, online formlar ve sözlü görüşmeler ile paylaştığınız,

          Ad-soyad, Yaş, Kimlik numarası, Uyruk, Telefon numarası, Adres, Sağlık durumu, Medeni durum, Hane halkı bilgileri, Eğitim bilgileri, Yasal statü, İstihdam bilgileri, Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve ev içi şiddet durumları,

Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin tamamını veya bir kısmını (Etkinlik, atölye ve eğitimlerinden faydalandığınızda)

·       Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

·       Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

·       Talep / Şikayetlerin Takibi

·       Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·       Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

·       Anonimleştirmek Suretiyle Araştırma ve Raporlarda kullanmak

·       Anonimleştirmek Suretiyle Savunuculuk ve İzleme Faaliyetlerinde Veri Oluşturmak

Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin tamamını veya bir kısmını (Bireysel psiko-sosyal ve hukuki danışmanlık desteğinden faydalandığınızda)

·       Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

·       Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

·       Talep / Şikayetlerin Takibi

·       Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·       Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

·       Bireysel Danışmanlık Hizmetinin Etkin Şekilde Verilmesi

·       Kişinin Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddetle İlgili Durumunu Analiz Etmek

·       Ayni veya Nakdi Yardımlara, Yasal Haklara, Psikososyal ve Sağlık Desteklerine Erişmesini Sağlamak

·       Anonimleştirmek Suretiyle Araştırma ve Raporlarda kullanmak

·       Anonimleştirmek Suretiyle Savunuculuk ve İzleme Faaliyetlerinde Veri Oluşturmak

Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin tamamını veya bir kısmını (Grup çalışmalarında yer aldığınızda)

·       Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

·       Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

·       Talep / Şikayetlerin Takibi

·       Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·       Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

·       Bireysel Danışmanlık Hizmetinin Etkin Şekilde Verilmesi

·       Kişinin Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddetle İlgili Durumunu Analiz Etmek

·       Ayni veya Nakdi Yardımlara, Yasal Haklara, Psikososyal ve Sağlık Desteklerine Erişmesini Sağlamak

·       Anonimleştirmek Suretiyle Araştırma ve Raporlarda kullanmak

·       Anonimleştirmek Suretiyle Savunuculuk ve İzleme Faaliyetlerinde Veri Oluşturmak

Amaçlarıyla açık rızanızı vermeniz koşuluyla işlemektedir.

Bu kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin açık razısı”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olmak” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz dahil olmak üzere toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ilgili KADAV çalışanı kişiler ile paylaşılacak, bu bağlamda yurtiçi ve yurtdışında bulanan paydaşlara aktarılacaktır.

KADAV, çalışmalarından faydalanmaya devam ettiğiniz ve takip eden 5 yıl süreyle paylaştığınız verilerinizi yüksek güvenlikli dijital ortamda ve kilitli çelik dolaplarda saklamaya devam edecek, bu sürenin ardından paylaştığınız tüm verilerinizi anonim hale getirecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesinde belirtildiği üzere her zaman veri sorumlusu olan KADAV’a “Fevzi Çakmak Mahallesi, Halkalı Cad. 195/A No:11-12, 34295 Sefaköy, Küçükçekmece, İSTANBUL” Adresi üzerinden yapacağınız yazılı bir başvuru ile kendinizle ilgili olarak;

          Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

          Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

          Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

          Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

          Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

          Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

          Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu taleplerin bildirilmesini isteme

          İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

          Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı kullanabilirsiniz.

Hakkınızdaki bilgilerin gizli tutulacağını ve ihtiyaçlarınızı/sorunlarınızı anlamak, sizi desteklemek için atılacak adımlarda size ulaşabilmek için kullanılacağını; KADAV’ın sizi, bilgilerinizi ve haklarınızı yukarıdaki şekilde korumayı taahhüt ettiğini bilginize sunarız.

 

Yukarıda yazılan açıklamaları okuduğumu ve anladığımı beyan ederim.