Çalışma Şeklimiz

KADAV Vakıf Senedi ile belirlenen yönetim ve karar alma organları, 39 kişiden oluşan mütevelli heyeti, heyetin iki yılda bir seçtiği yönetim kurulu ve denetleme kuruludur. 

Yatay ve hiyerarşik olmayan yönetim ve demokratik karar alma süreçlerine uygun çalışma ilkesini benimseyen KADAV, bu ilkesini, oluşturduğu çalışma gruplarıyla gerçekleştirir.

Çalışma Grupları

Çalışma grupları yürütülen ana çalışma programları ve programların tümünü kapsayan iletişim, izleme raporlama ve bunun gibi fonksiyonlar esasında oluşturulur. Gerekli hallerde sonlandırılan veya ihtiyaç duyulduğunda yenisi oluşturulan esnek yapılardır. KADAV faaliyetlerine çalışan olarak ve/veya aktif sorumluluk alan gönüllü olarak katılan kişilerden oluşan en geniş katılımlı yapılardır. Kararlar çalışma gruplarında oluşturulur, uzlaşma yöntemi temelinde karar alınır.

Koordinasyon Kurulu

Alınan kararlar her bir çalışma grubunun kolaylaştırıcısı ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan Koordinasyon Kurulu tarafından izlenir. Koordinasyon Kurulu tüm çalışma grupları arasındaki iletişimi ve tüm programlar arasındaki bütünlüğü sağlayan bir yapıdır. 

Koordinasyon Kurulu, ayrıca çalışma gruplarında görüşülmesi mümkün olmayan acil müdahale gerektiren ve/veya görüşüldüğü halde çözümlenemeyen durumlar ve konularda karar verir ve uygular. Yürütme sırasında gelişen ve çalışma gruplarının konularının dışında kalan konularda karar verir ve çalışma gruplarına bilgi aktarır.

Vakfın Gelir Kaynakları

  • Vakfın amaçları doğrultusunda planladığı faaliyetlerini gerçekleştirmek için projeler hazırlayarak başvurduğu yerel ya da uluslararası fon kuruluşlarının sağladığı hibeler,
  • Vakfın amaç ve faaliyet konularına uygun olarak vakıf mensuplarının diğer kurum ve kuruluşlara sağladığı eğitim, kuruma özel yayın hazırlama ve benzeri etkinlikleri karşılığında kabul ettiği bağışlar,
  • Vakfın, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan binasından elde ettiği kira geliri,
  • Vakfın amaçları doğrultusunda yaptığı faaliyetlerini desteklemek için, vakfın yöntem ve amaçlarına ters düşmeyen gerçek veya tüzel kişilerin yapacağı her türlü bağışlar.

Mali Denetim

Uyguladığı proje hesaplarının bağımsız mali denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi dışında, tüm hesapları için iki yılda bir bağımsız mali denetim hizmeti alır. Bunun dışında bağlı bulunduğu Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 5 yılda bir rutin  denetime tabidir. 

İç Yönergeler

KADAV vakıf senedinin genel hükümleri dışında şikâyet mekanizmaları, kişisel verilerin korunması, sosyal destek, suistimalin önlenmesi, bütçe yönetimi, kurumsal iletişim gibi konularda özel yönergeler geliştirir ve uygular.